ProAlt: Tisková zpráva ke Klaus-Nečasově amnestii

Napsáno: 03. ledna, 2013

Praha, 3. 1. 2013
ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ
Tisková zpráva
KLAUS-NEČASOVA AMNESTIE VYSTIHUJE PODSTATU DNEŠNÍ ČESKÉ PRAVICE
Prezident ČR Václav Klaus vyhlásil při svém novoročním projevu 1. ledna 2013 poměrně rozsáhlou amnestii, jejíž 2. článek ve svých důsledcích vyjímá z moci trestní spravedlnosti některé podezřelé i usvědčené pachatele zavážných hospodářských deliktů. Tento akt představuje výmluvnou tečku za Klausovou prezidentskou érou a ztělesňuje její podstatu.
Václav Klaus byl v 90. letech spolutvůrcem a hlavním propagátorem ekonomické transformace, během níž došlo nejen k rozkradení významné části národního hospodářství, ale byly také položeny základy dodnes fungujících klientelistických sítí, propojujících politické a hospodářské kruhy. Hlavním smyslem Klausova prezidentování bylo diskreditovat kritiku, která se zcela oprávněně na důsledky ekonomické transformace snášela, znemožnit nápravu jím spoluzaviněných poměrů a překrýt společenské rozpory ohlupujícím apelováním na národní soudržnost a tradiční hodnoty. Navzdory snahám Klause a jeho pomahačů se v poslední době, i díky tlaku občanské společnosti, množily doklady sebevědomí a odhodlání mnohých policistů, žalobců a soudců potrestat pachatele zločinů bez ohledu na vliv a postavení; otevírala se cesta těm politikům, kteří usilují o alespoň částečné zlepšení poměrů. Přesně v tomto okamžiku, jako by na rozloučenou před definitivním opuštěním úřadu, zasáhla prezidentova „vyšší moc“ a pokusila se celý proces zvrátit.
„Nezpochybňujeme samotný princip amnestie,“ zdůrazňuje právník a člen ProAltu Pavel Čižinský. „Průtahy v trestním řízení jsou závažný problém a poškozují právo stíhaných na spravedlivý proces.    Je ale politicky přinejmenším necitlivé aplikovat plošně amnestii na kauzy, mezi nimiž je disproporčně mnoho případů tunelování a korupce.“
Mluvčí ProAltu Martin Škabraha k tomu dodává. „Amnestie pro exponenty mafiánského kapitalismu je tím otřesnější, že přichází v době, kdy důvěra občanů ve stát visí na vlásku. Klaus tím ukázal vztyčený prostředníček všem, kdo se na náročném a často riskantním vyšetřování této kriminality podíleli, všem, kdo ještě věří ve vymahatelnost práva. Je to porušení prezidentského slibu, v němž se Václav Klaus zavázal jednat v zájmu všeho lidu.“
Fakt, že premiér Petr Nečas připojil k amnestii svůj podpis, dokládá podstatu politiky současné české pravice. Kabinet, který se samolibě ztotožnil s vládou práva a boje proti korupci, omilostní celou řadu tunelářů a korupčníků. Zatímco dolních 99 % je „vinno“ tím, že si žilo „nad poměry“, a musí se uskromnit a „polepšit“, práva bohatých zločinců, jejichž advokáti dokázali procesy protahovat, jsou chráněna se zvláštní péčí.
Kontakty:
Martin Škabraha, mluvčí ProAltu, 732 126 617, martin.skabraha@proalt.cz
Pavel Čižinský, právník, člen ProAltu, 776  882 774, pavel.cizinsky@centrum.cz
ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou prosazovaných neoliberálních reforem a na podporu alternativ. Vznikla v létě 2010. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb. Stavíme se proti odsouvání občanů       do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit, které nemohou ani kontrolovat,      ani na ně mít praktický vliv.
/Zdroj: ProAlt/

Komentáře uzavřeny...